Certyfikat dla Krzywoustego

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią otrzymało certyfikat uczestnictwa w projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie – EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA I ANTYDYSKRYMINACYJNA. RÓŻNORODNOŚĆ W(ŚRÓD) NAS

Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął w czerwcu 2014r. realizację projektu „Różnorodność w(śród) nas”, którego głównym celem jest zbudowanie Polskiej Ramy Kompetencji Międzykulturowych dla systemu oświaty. Polska Rama ma stanowić kompleksowy, spójny system pojęć, celów, norm, regulacji, programów kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz wskazówek dla szkół i środowiska okołoszkolnego – służących kształtowaniu kompetencji międzykulturowych uczniów wszystkich etapów edukacyjnych, w ramach kształcenia formalnego. Rezultatem wdrożenia Ramy ma być przygotowanie młodego pokolenia do współistnienia w świecie zróżnicowanym kulturowo i etnicznie.

Polska Rama Kompetencji Międzykulturowych dla systemu oświaty ma obejmować cztery główne obszary wyznaczające kierunki jej realizacji:

 1. Koncepcje i pojęcia. Zdefiniowanie wspólnych, specyficznych pojęć edukacji międzykulturowej dla polskiego systemu oświaty, w tym zdefiniowanie kompetencji międzykulturowych uczniów oraz wskaźników ich pomiaru na poszczególnych etapach edukacyjnych. Wskazanie celów edukacji międzykulturowej.
 2. Polityka oświatowa. Dostosowanie przepisów do potrzeb i wymagań polskiej rzeczywistości, w tym: regulacje dotyczące funkcjonowania uczniów różnych narodowości w polskiej szkole, określenie zasad udzielania wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniom różnych narodowości, wskazanie możliwości włączania rodziców w proces adaptacji kulturowej uczniów, włączenie w proces nadzoru pedagogicznego oraz władz samorządowych poprzez określenie zadań tych jednostek w budowaniu środowiska sprzyjającego kształtowaniu kompetencji międzykulturowych uczniów.
 3. Kształcenie i doskonalenie kadry pedagogicznej jako spójny system. Ustalenie spójnych wytycznych dotyczących włączania edukacji międzykulturowej w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Uwzględnienie w procesie doskonalenia zawodowego z zakresu edukacji międzykulturowej całej kadry pedagogicznej, włączając dyrektorów szkół.
 4. Tworzenie środowiska sprzyjającego kształtowaniu kompetencji. Tworzenie porozumień i współpracy na rzecz kształtowania kompetencji międzykulturowych uczniów włączając jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje zajmujące się problematyką edukacji międzykulturowej.

W związku z realizacją projektu „Różnorodność w(śród) nas” powołano interdyscyplinarny Zespół ekspertów ds. edukacji międzykulturowej, którego zadaniem jest wypracowanie Polskiej Ramy Kompetencji Międzykulturowych dla systemu oświaty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w problematykę edukacji międzykulturowej:

  • Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania,
  • Urzędu ds. Cudzoziemców, Departament Pomocy Socjalnej,
  • dyrektorzy szkół, w tym szkół wielokulturowych,
  • konsultanci i doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli,
  • pracownicy naukowi zajmujący się w/w problematyką,
  • Kuratorium Oświaty,
  • organizacji pozarządowych i praktycy edukacji międzykulturowej,
  • jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnictwo Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią stanowi ważny aspekt prowadzonych w szkole działań wychowawczych w dobie otwartego świata.