Edukacja humanistyczna

1

„Humanistyka – poznawanie najlepszego,

 co zostało pomyślane i powiedziane

na temat wszystkich kwestii,

które nas najbardziej dotyczą”

  Matthew Arnold

 

W ramach szeroko rozumianej edukacji humanistycznej uczniowie naszej szkoły mają różnorodne możliwości rozwijania swoich zainteresowań i pasji:

֎   Edukacja teatralna i filmowa

2

Ważnym elementem rozwoju człowieka jest aktywny i świadomy udział w życiu kulturalnym, dzięki któremu rozwijają się zainteresowania humanistyczne i wrażliwość estetyczna jednostki.

Wieloletnią i nadal kultywowaną tradycją polonistów naszej szkoły są systematycznie organizowane wyjazdy do teatru i kina. Najczęściej gościmy na spektaklach toruńskiego Teatru im. W. Horzycy, co zaowocowało przyznaniem nam zaszczytnego wyróżnienia – Statuetki Wilama w kategorii: Edukacja.

3

Oglądane przedstawienia są znakomitą okazją do poznania bogatego dorobku kulturowego artystów polskich i zagranicznych, dawnych i współczesnych; pozwalają wkroczyć w świat  różnych konwencji teatralnych, dają możliwość porównania dzieła literackiego z jego sceniczną adaptacją. Spektakle to również jakże cenny,  bezpośredni kontakt z aktorami, z żywym, bogatym językiem i pełną emocji atmosferą teatru. Skłaniają one niewątpliwie do krytycznego myślenia i samodzielnych  refleksji, poszerzają horyzonty i kształtują wrażliwość humanistyczną odbiorców.

4

Jako że film zajął  już w kulturze XX wieku miejsce szczególne, stał się najbardziej preferowanym rodzajem widowiska w sferze percepcji masowej, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w znaczących obrazach filmowych, które zwykle są poprzedzone profesjonalnymi wykładami prowadzonymi przez filmoznawców lub historyków.

5

 

Od lat szkoła nasza aktywnie uczestniczy w ogólnopolskim programie edukacji filmowej oraz w organizowanych przez Cinema City lekcjach „W młodym kinie”.  Dzięki temu uczniowie wzbogacają swoją wiedzę na temat historii kina, stylistyki dzieła filmowego i wybitnych twórców kina. Dostrzegają, że film dysponuje własnym sposobem widzenia i opisywania świata, uzewnętrzniania przeżyć człowieka i całego bogactwa relacji międzyludzkich. Mają okazję przekonać się, że literatura i film korespondują ze sobą, korzystają z podobnych inspiracji i z siebie nawzajem.

 

6

֎   Koło polonistyczne

7

Działalność Koła polonistycznego to spotkania nauczyciela z uczniami zainteresowanymi humanistyką. Służą one:

 • pogłębianiu wiedzy polonistycznej,

 • poszerzaniu kontekstów historycznoliterackich,

 • doskonaleniu umiejętności interpretacji i porównywania tekstów kultury,

 • przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

 • wsparciu uczniów startujących w konkursach i olimpiadach,8

 • samokształceniu uczestników zajęć,

 • propagowaniu lektury arcydzieł,

 • rozwojowi wrażliwości literackiej.

Zajęcia odbywają się w dogodnym dla uczniów czasie, po lekcjach. Nie sprawdza się na nich obecności. Nie są obowiązkowe. Są elitarne! Dobrowolny udział w spotkaniach wpływa na przyjazną i naukową atmosferę.

Udział w zajęciach nie jest uzależniony ani od wyników osiąganych przez uczniów, ani od ich talentów literackich. Każdy uczeń z każdej klasy może należeć do Koła polonistycznego. Tematyka zajęć jest ciekawa, różnorodna, opracowywana wspólnie z uczestnikami spotkań, uwzględniająca ich zainteresowania i potrzeby lekturowe.

9

֎   Liga Starożytnicza

1

Celem Ligi jest popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej, pogłębianie zainteresowań humanistycznych i kształtowanie wśród młodzieży świadomości wspólnej tradycji europejskiej. Zajęcia mają formę wykładów i warsztatów kończących się testem. Odbywają się raz w miesiącu i trwają przez cały rok szkolny.

Miejscem spotkań jest aula Wydziału Humanistycznego UMK.
Wykłady prowadzone są przez pracowników naukowych UMK, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i innych. Po całorocznej rywalizacji najlepsi uczniowie zostają nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Liga została objęta honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

֎   Kółko języka łacińskiego

Dla uczniów zainteresowanych nauką j. łacińskiego i kultury antycznej, przygotowujące do olimpiady. Zajęcia raz w tygodniu 1godz. prowadzone przez Panią Violettę Hejzę.

2

֎   Liczne olimpiady i konkursy przedmiotowe

3

 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

 • Olimpiada Historyczna

 • Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym

 • Olimpiada Języka Łacińskiego

 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

 • Ogólnopolski Konkurs „Olimpiada Solidarności”

 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

 • Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki Naszego Regionu”

 • Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Pióro Starosty Nakielskiego

 • Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

 • Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim oraz inne konkursy tematyczne

  4

 • Ogólnopolski Konkurs Katyński „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”

Celem konkursu jest przywracanie pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Uczestnicy tworzą karty z albumu w wersji elektronicznej poświęcone sylwetce Polaka zamordowanego w ZSRR w 1940 roku.  Uczniowie Krzywoustego uczestniczyli we wszystkich edycjach konkursu od 2010 roku.
W gronie laureatów znalazło się 31 uczniów I LO, co daje najlepszy wynik w kraju. Młodzież wykonała pionierska pracę, odkrywając pamiątki po ofiarach zbrodni katyńskiej. W poszukiwaniu materiałów docierała do członków rodzin, krewnych, znajomych, urzędów, parafii i instytucji państwowych. Efektem tych działań było opracowanie biogramów bohaterów prac konkursowych.
W ten sposób uczniowie odkryli zapomniane losy Polaków, ich życie prywatne, zawodowe, funkcje pełnione w życiu publicznym i wojskowym oraz okoliczności dostania się do niewoli sowieckiej. Przygotowane prace upamiętniały wiele osób z naszego regionu i województwa. Nagrodą dla laureatów były wyjazdy edukacyjne do Rosji, na Ukrainę, Litwę, Białoruś, do Włoch, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec. Nagrodzone prace konkursowe zostały opublikowane w dwóch albumach upamiętniających ofiary zbrodni i są prezentowane w Muzeum Katyńskim w Warszawie. Inicjatorem działań i opiekunem uczniów jest Pani Violetta Hejza.

KATYŃ 2010

UKRAINA 2011

ROSJA 2012

UKRAINA 2013

WŁOCHY 2014

FRANCJA, BELGIA, HOLANDIA, NIEMCY 2015