Koło historyczne

                                                                                            K O Ł O   H I S T O R Y C Z N E – I N F O R M A C J E    

 1. Zadania koła historycznego:
 • Rozwijanie wiedzy o historii własnego regionu, historii Polski i historii powszechnej .
 • Doskonalenie umiejętności krytyki źródeł oraz rozwijanie myślenia historycznego zwłaszcza zdolności do globalnego ujmowania zjawisk politycznych, społecznych, kulturalnych.
 • Próby wykorzystania wiedzy z różnych dyscyplin w nauce historii.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnej oceny wydarzeń historycznych.
 • Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadzie historycznej.
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i umiejętności poszukiwania informacji źródłowych.
 1. Metody pracy:
 • wykład
 • praca w grupach
 • dyskusja i prezentacja wiedzy
 • analiza tekstów źródłowych i naukowych w oparciu o narzędzia badawcze
 • opracowywanie i przygotowanie merytoryczne prac konkursowych i olimpijskich
 • wykorzystanie nauk pomocniczych w procesie badawczym
 1. Termin i miejsce spotkań:
 • 1 i 3 poniedziałek miesiąca
 • sala numer 20
 • godzina 14.30
 1. Prowadzący – Paweł Darul – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie