Udział Agaty Pawlak i Dominiki Przybylskiej w Konkursie Chemicznym

10 grudnia 2016 roku w VI LO w Bydgoszczy odbył się 53 Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy III medycznej: Agata Pawlak i Dominika Przybylska. Wyniki podane zostaną w późniejszym  terminie.

Konkurs  organizowany jest przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wydziału Chemii UMK w Toruniu i odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Celem Konkursu jest:

 • rozwijanie zainteresowań chemią wśród szerokiego grona uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • wyszukiwanie utalentowanej młodzieży w zakresie chemii i praca nad pogłębianiem ich wiedzy,
 • umożliwienie konfrontacji poziomu wiedzy chemicznej pomiędzy uczestnikami Konkursu,
 • promocja studiów chemicznych, szczególnie wśród uczniów szkół regionu,
 • budowanie pozytywnego wizerunku chemii w społeczeństwie.

Konkurs swoim zakresem obejmuje wiadomości i umiejętności określone aktualnie obowiązującymi programami nauczania chemii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym, uzupełnione o wskazaną przez Organizatorów tematykę.

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. A. Swinarskiego jest dwuetapowy:

 • etap I – rozwiązywanie zadań teoretycznych (obliczeniowych) – przeprowadzany jest w poszczególnych województwach pod nadzorem koordynatorów przedmiotowych. Rozwiązania zadań są przesyłane przez koordynatorów do Komitetu Głównego Konkursu i sprawdzane przez wyznaczony przez Komitet zespół oceniający.
 • etap II (finałowy) – odbywa się na Wydziale Chemii UMK w Toruniu i obejmuje rozwiązywanie zadań teoretycznych oraz zadania w laboratorium (z zakresu analizy jakościowej). Wszyscy uczestnicy finału biorą udział w obu częściach (teoretycznej i  doświadczalnej) zawodów

W ramach Konkursu prowadzona jest wyłącznie klasyfikacja indywidualna uczestników. O ostatecznej kolejności indywidualnej uczestników decyduje suma punktów uzyskanych w pierwszym i drugim etapie Konkursu.

Nagrody w Konkursie

 • Laureaci* Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego uzyskują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na następujące kierunki studiów prowadzonych przez UMK (Uchwała nr 37 Senatu UMK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe, wraz z późniejszymi poprawkami):

– chemia, chemia kosmetyczna, materiały współczesnych technologii, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna i międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne prowadzone na kampusie toruńskim,

– jednolite studia magisterskie na kierunki: analityka medyczna i farmacja oraz na wszystkie kierunki studiów I stopnia prowadzone w kampusie bydgoskim.

*) liczbę laureatów ustala corocznie Komitet Główny na podstawie liczby uczestników konkursów oraz wyników I etapu.

 • Zwycięzcy Konkursu (3 osoby z największą ilością punktów) otrzymują nagrody pieniężne za zajęcie I, II i III miejsca. Fundatorami nagród pieniężnych są: Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Wysokość tych nagród jest uzależniona od sumy pieniędzy przekazanych przez sponsorów.
 • Finalistą Konkursu jest uczestnik, który wziął udział we wszystkich zawodach I i II etapu Konkursu oraz uzyskał co najmniej 40% punktów możliwych do zdobycia w  całym Konkursie.
 • Laureaci i Finaliści konkursu otrzymują stosowne zaświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Chemicznego oraz wyniki są publikowane na stronie internetowej Wydziału Chemii UMK (http://web.chem.umk.pl/konkurs).