10 listopada 2018 r. – Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Nakielskiego


REGULAMIN DYKTANDA O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII

POWIATU NAKIELSKIEGO

I ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią. Patronat honorowy objął Starosta Nakielski pan Tomasz Miłowski.

II CELE KONKURSU

Cele konkursu zorganizowanego dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości to:

 • promowanie wiedzy w zakresie stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka polskiego,
 • doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej,
 • kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,
 • rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

III ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Dyktando ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby zameldowane na terenie powiatu nakielskiego, z wyjątkiem studentów i absolwentów filologii polskiej.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w dyktandzie jest przesłanie do 30 października 2018 roku zgłoszenia /Załacznik nr 1/ w formie papierowej na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. B.Krzywoustego, ul. Gimnazjalna 3, 89-100 Nakło nad Notecią lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@krzywousty.edu.pl (formularz do pobrania na stronie krzywousty.edu.pl).
 3. Zgłaszający się są zobowiązani do przybycia na dyktando z dowodem osobistym lub ważną legitymacją szkolną.
 4. Uczestnik, a w przypadku uczestników niepełnoletnich opiekun prawny, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku /Załącznik nr 2a i Załącznik nr 2b/ przez I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią w celu dokumentacji, promocji i rozliczenia konkursu.
 5. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu na miejsce dyktanda.

IV PRZEBIEG DYKTANDA

 1. Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Nakielskiego odbędzie się 10 listopada 2018 roku o godz. 9.30 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią przy ul. Gimnazjalnej 3. Uczestnicy są zobowiązani zgłosić się o godz. 9:00 w celu rejestracji.
 2. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi anonimowość oceny napisanej przez niego pracy poprzez zakodowanie jej identyfikatorem.
 3. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych (słowników, notatek), porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, laptopów, notesów) itp.
 4. Oceniana będzie zarówno ortografia, jak i interpunkcja w tekście.
 5. Dyktanda nie wolno pisać wielkimi literami alfabetu (wersalikami).
 6. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.
 7. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.
 8. Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez wyraźne skreślenie wyrazu uznanego przez piszącego za błędnie zapisany i napisanie powyżej lub obok jego wersji poprawnej.
 9. Opuszczanie wyrazu będzie traktowane jako błąd.
 10. Niedostosowanie się do zasad Regulaminu wpływa na dyskwalifikację piszącego.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwóch uczestników. O formie dogrywki decyduje Organizator.
 12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi tego samego dnia po sprawdzeniu prac konkursowych.
 13. Ujawnione zostaną tylko dane osobowe tych uczestników, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w konkursie, przy czym do wiadomości publicznej zostaną podane tylko imiona i nazwiska, chyba że uczestnicy pisemnie oświadczą inaczej. Danych osobowych innych uczestników konkursu Organizator nie ujawni i komisyjnie zniszczy nośniki zawierające te dane w dniu 10 listopada 2018 r.
 14. Prace będą sprawdzane przez komisję powołaną przez Organizatora, składającą się z nauczycieli-polonistów.
 15. Każdy uczestnik po ogłoszeniu wyników konkursu ma prawo wglądu do swojej pracy w obecności przedstawiciela Organizatora i otrzymania wyjaśnień dotyczących podstawy uzyskanej oceny, wyrażonej w przyjętych przez Organizatora jednostkach pomiarowych. Zmianę oceny dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy jej wysokość jest ewidentnym wynikiem pomyłki osób sprawdzających.
 16. Z końcem dnia 10 listopada 2018 r. ogłoszone wyniki konkursu uznaje się za ostateczne. Ujawione po tym terminie pomyłki lub błędy osób sprawdzających dyktanda nie mogą być podstawą do zgłaszania przez uczestnika jakichkolwiek roszczeń.
 17. Organizator zobowiązuje się do komisyjnego zniszczenia prac konkursowych niezwłocznie po upływie ww. terminu. Organizator nie wykona kopii prac ani nie wykorzysta ich w żadnym celu bez zgody Autora pracy.
 18. Autorem dyktanda jest językoznawca polonista zatrudniony w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prawa majątkowe do tekstu dyktanda pozostają przy Autorze, chyba że Organizator i Autor postanowią inaczej w drodze osobnego porozumienia.

V NAGRODY

Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią. Nagrodzeni zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc. Zwycięzcy dyktanda otrzymają nagrody:

 • za zajęcie I miejsca – laptop,
 • za zajęcie II miejsca – nagrodę rzeczową,
 • za zajęcie III miejsca – nagrodę rzeczową.

Laureat I miejsca otrzyma tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Nakielskiego.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego Regulaminu.
 2. Osoby łamiące zasady określone niniejszym Regulaminem zostaną wykluczone z udziału w konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ostatecznej interpretacji postanowień Regulaminu oraz prawo do podjęcia skutecznej decyzji w sprawach nieobjętych Regulaminem.

DO POBRANIA :

Regulamin dyktanda 

Załącznik 1 – Karta zgłoszenia udziału w dyktandzie o tytuł Mistrza Powiatu Nakielskiego

Załącznik 2a – Zgoda na publikację wizerunku oraz danych osobowych osób pełnoletnich

Załącznik 2b – Zgoda na publikację wizerunku oraz danych osobowych osób niepełnoletnich