Aktualności BIP

Na podstawie art. 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późń. zm.)  publikuję jako kierownik jednostki sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Bilans, Rachunek zysków, Zestawienie 2022

Bilans2021

http://www.krzywousty.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/Bilans.pdf

http://www.krzywousty.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/Rachunek-zyskow-i-strat.pdf

http://www.krzywousty.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki.pdf