Deklaracje

DEKLARACJE MATURALNE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zalacznik 1a – Deklaracja A – jeżeli:

  • jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy; wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora Twojej szkoły do 30 września 2022 r. (jako deklarację wstępną). Deklarację ostateczną (jeżeli coś zmienisz w deklaracji wstępnej) złóż najpóźniej 7 lutego 2023 r.
  • jesteś absolwentem liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2023 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny; wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej 7 lutego 2023 r.
  • Jeżeli chcesz ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończyłeś(-łaś) w latach ubiegłych, oprócz tej deklaracji wypełnij również odpowiedni wniosek i złóż oba dokumenty do dyrektora Twojej szkoły do 31 grudnia 2022 r.

Załącznik 1b – Deklaracja B – jeżeli ukończyłeś/łaś:

  • liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży albo liceum, technikum, szkołę artystyczną, ale Twoja szkoła została zlikwidowana
  • szkołę za granicą, ale dokument, który tamta szkoła Ci wydała, nie uprawnia Cię do podjęcia studiów w Polsce
  • szkołę średnią przed 2005 r. i nie posiadasz żadnego świadectwa dojrzałości
  • lub w sesji zimowej 2022 r. zamierzasz ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.
  • Wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej najpóźniej 31 grudnia 2021 r.

Załącznik 1c – Deklaracja C – jeżeli uzyskałeś/łaś świadectwo dojrzałości przed 2005 r., tzn. zdałeś/łaś maturę w formule sprzed 2005 r.

Wypełnioną deklarację (strony 1–3) złóż najpóźniej 31 grudnia 2021 r. do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na Twoje miejsce zamieszkania na terenie Polski lub – jeżeli nie mieszkasz w Polsce – do dyrektora OKE, na terenie której zamierzasz przystąpić do egzaminu maturalnego.

Podanie do dyrektora szkoły o dokonanie zmiany w deklaracji maturalnej