Komunikaty CKE i OKE

Harmonogram matury 2024Komunikat dyrektora CKE z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku

Dostosowania na maturze 2024Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 

Lista jawnych zadań Język polski 2024 Aneks 1 do Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września2022 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024

Przybory na maturze 2024 Komunikat dyrektora CKE z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,               z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

Informatyka na maturze 2024 Komunikat dyrektora CKE z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2024 roku 


Aneksy do informatorów z poszczególnych przedmiotów

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 – prezentacja o najważniejszych zmianach

Komunikat w sprawie listy zadań jawnych w części ustnej egzaminu z języka polskiego w 2024 roku

Przykładowe arkusze egzaminacyjne

Arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)


Materiały dodatkowe

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu w części ustnej oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego – filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023: materiał jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy wstępu i zakończenia w wypowiedzi pisemnej oraz dwie prace do oceny

Zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii: elementy analizy statystycznej w biologii; filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023 .

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii: dwa opracowania dotyczące elektrochemii; filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii