Regulaminy biblioteki

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać:
 • uczniowie,
 • nauczyciele,
 • inni pracownicy szkoły,
 • rodzice
 1. Biblioteka zapewnia uczniom:
 • pomoc w doborze odpowiednich książek do realizacji podstawy programowej, literatury do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz książek beletrystycznych,
 • udostępnianie lektur, encyklopedii, słowników, książek popularno-naukowych

i nowości wydawniczych oraz czasopism,

 • możliwość korzystania z Multimedialnego Centrum Informacji (na zasadach określonych w regulaminie MCI).
 1. Każdy czytelnik otrzymuje kartę czytelnika z indywidualnym kodem kreskowym, która jest ważna przez trzy lata nauki w liceum.
 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie po okazaniu aktualnej karty czytelnika.
 1. Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi -bibliotekarzowi

w celu jej anulowania i wydania duplikatu.

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 1 miesiąca:
 • 2 lektury,
 • 2 inne.
 1. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki, która jest aktualnie wypożyczona.
 1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek.
 1. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę.
 1. Tydzień przed zakończeniem każdego roku szkolnego czytelnicy są zobowiązani do rozliczenia się z zaległości książkowych. Dla zainteresowanych  czytelników istnieje możliwość wypożyczenia książek na czas wakacji szkolnych. Uczniowie klas III zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką (obiegówka) tydzień przed ukończeniem szkoły.
 1. Czasopisma udostępniamy w czytelni na miejscu. Istnieje również możliwość wypożyczenia czasopism na okres 2-3 dni.
 1. Uczniowie korzystający z czytelni zostawiają kurtki w wyznaczonym do tego miejscu i wpisują się do zeszytu obecności.

Regulamin ICIM

 1. Z komputerów mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu obecności w czytelni.
 4. Pierwszeństwo przy korzystaniu z komputerów mają uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad przedmiotowych i lekcji.
 5. Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły. Zgodę na korzystanie z innych stron internetowych wydaje opiekun MCI.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania własnych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych oraz zapisywania dokumentów na dysku twardym.
 7. Zgodę na używanie prywatnych nośników danych (płyt CD, dysków zewnętrznych USB i innych) wydaje, po uprzednim sprawdzeniu programem antywirusowym , opiekun ICIM.
 8. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą znajdować się  maksymalnie dwie osoby.
 9. Użytkownik ICIM odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wszelkie zauważone nieprawidłowości w pracy komputerów należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi ICIM.

 Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej na okres wskazany przez opiekuna ICIM.