O Krzywoustym


I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią jest szkołą publiczną ze 144-letnią tradycją. Organem prowadzącym jest POWIAT NAKIELSKI, natomiast nadzór pedagogiczny pełni KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY.

Od 1876 roku, gdy powstało męskie gimnazjum klasyczne, aż po chwilę obecną szkoła mieści się w tym samym budynku przy ulicy Gimnazjalnej 3. Imię Bolesława Krzywoustego nadano jej w 1926 roku. Z racji zaawansowanego wieku i osiągnięć dydaktycznych I LO należy do prestiżowego Klubu Najstarszych Szkół w Polsce i znalazło swoje miejsce w albumie prezentującym ciekawe architektonicznie ponad 100-letnie szkoły średnie, odgrywające w swoim środowisku rolę kulturotwórczą.

Liceum, zgodnie z wieloletnią tradycją, zwraca uwagę na wyniki w nauce mierzone liczbą absolwentów podejmujących naukę na wyższych uczelniach różnego typu. Prawie 100% wychowanków podejmuje naukę w szkołach wyższych, a co najmniej 80% bezpłatne studia dzienne.

Wybitni abiturienci nagradzani są złotymi i srebrnymi odznakami szkoły. Co roku kilku uczniów otrzymuje stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego, Ministra Edukacji Narodowej. Wielu absolwentów zajmuje eksponowane stanowiska w dziedzinie nauki, kultury, polityki, w kraju i poza jego granicami. Częste kontakty ze szkołą potwierdzają niesłabnącą sympatię i wdzięczność tych, którzy do niej uczęszczali.

Obecnie w szkole uczy się 517 uczniów pod kierunkiem 48 nauczycieli. Dzięki staraniom dyrekcji, aktywnie działającej Rady Rodziców i pedagogów I LO posiada specjalistyczne pracownie i nowoczesny sprzęt dydaktyczny np. pracownie komputerowe z dostępem do internetu. Uczniowie mogą korzystać z multimedialnych centrów informacji, mieszczących się  w bibliotece szkolnej oraz świetlicy, a także z 15,5 tys. woluminów i kilkunastu tytułów czasopism skatalogowanych elektronicznie.

Integralną  częścią szkoły jest INTERNAT dysponujący 72 miejscami. Jego mieszkańcy korzystają ze stołówki, sali telewizyjnej i pracowni komputerowej. Wychowankowie mogą uczestniczyć w zajęciach socjoterapeutycznych, pogadankach z zakresu profilaktyki.

Krzywoustym można uczyć się języków obcych: angielskiego i niemieckiego. W praktyce znajomość  języka  nowożytnego można sprawdzić, pisząc artykuły do portalu internetowego „Ideafactory 4u”, stanowiącego element programu SOCRATES-COMENIUSA, łączącego szkoły Austrii, Holandii, Czech i Polski . W szkole działa samorząd uczniowski. Od 1995 roku ma miejsce polsko-niemiecka wymiana młodzieży. Uczniowie wyjeżdżają do zaprzyjaźnionego  gimnazjum w Elsterwerdzie, z którym w październiku 2006 r. szkoła podpisała umowę partnerską. Natomiast jesienią 2013 r. I LO podpisało kolejną umowę z Penta College w Hellevoetsluis (Holandia). Otwiera to dla młodzieży nową drogę do praktycznego zdobywania umiejętności językowych.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego znajduje się w ogólnopolskim rankingu szkół średnich, ogłaszanym corocznie przez tygodnik Perspektywy  i Rzeczpospolitą. Największym sukcesem było zajęcie w 2002 roku 49 miejsca w kraju (na 4 tys. szkół) oraz 4. w województwie. Przyczyniły się do tego sukcesy w olimpiadach: języka polskiego, niemieckiego, historycznej, filozoficznej, wiedzy o Unii Europejskiej. Spektakularny sukces odniósł w 2003 roku zespół naszych uczniów na międzynarodowym konkursie informatycznym Join Multimedia w Monachium, uzyskując tytuł laureata.

Szkoła z sukcesem kontynuuje tradycje olimpijskie. W 2009 uczeń naszego liceum uzyskał tytuł laureata Międzynarodowego Konkursu Schiller Rap. W latach 2016 – 2019 Uczniowie Krzywoustego zostali Laureatami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Olimpiady Historycznej, a od 2022r.  finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.

Nasi uczniowie od 2005 roku bardzo dobrze radzą sobie na nowej maturze. Jest ona obiektywnym sprawdzianem umiejętności i wiedzy. Zdawalność egzaminu maturalnego wynosi od 97% do 100%.