Tablice i załączniki

WYBRANE ZESTAWY WZORÓW ORAZ ZAŁĄCZNIKI DLA MATURZYSTÓW

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM    2023/2024

Wzory matematyczne – Formuła 2023

Wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin mturalny z biologii, chemii i fizyki- Formuła 2023

Wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – Formuła 2015

Wzory matematyczne – Formuła 2015

 Zalacznik 2 Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Zalacznik 4b – Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdającego

Zalacznik 5b Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady

Zalacznik 6  – Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Zalacznik 7  Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Zalacznik 21b Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu egzaminacyjnej

 Zalacznik 21d  – Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia

Zalacznik 22a Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu

Zalacznik 22c  – Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu

Zalacznik 25a Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Zalacznik 25b Wniosek o weryfikację sumy punktów

Zalacznik 25c Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zalacznik 26  – Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

Zalacznik 27 Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca