Tablice i załączniki

WYBRANE WZORY I ZAŁĄCZNIKI DLA MATURZYSTÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

Wzory matematyczne

Załącznik 2 – Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Załącznik 4b – Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego

Załącznik 5 – Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady

Załącznik 6 – Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Załącznik 7a – Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (nowa formuła)

 Załącznik 7b – Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (stara formuła)

Załącznik 21b – Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu egzaminacyjnej

Załącznik 21d – Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia

Załącznik-22a – Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu

Załącznik 22c – Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu

Załącznik 25a – Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Załącznik 25b – Wniosek o weryfikację sumy punktów

Załącznik 25c – Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Załącznik 26 – Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny