Tablice i załączniki

WYBRANE WZORY I ZAŁĄCZNIKI DLA MATURZYSTÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

Wzory matematyczne

Załącznik 2 – Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Załącznik 4bInformacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego

Załącznik 5Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady

Załącznik 6Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Załącznik 7aOświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (nowa formuła)

Załącznik 7bOświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (stara formuła)

Załącznik 25aWniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Załącznik 25bWniosek o weryfikację sumy punktów

Załącznik 25cOdwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Załącznik 26aInformacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów

Załącznik 26bWniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny