Tablice i załączniki

WYBRANE ZESTAWY WZORÓW ORAZ ZAŁĄCZNIKI DLA MATURZYSTÓW

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM    2022/2023

Wzory matematyczne – Formuła 2023

Wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin mturalny z biologii, chemii i fizyki- Formuła 2023

Wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – Formuła 2015

Wzory matematyczne – Formuła 2015

Załącznik 2 Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Załącznik 4bInformacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdającego

Załącznik 5Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady

Załącznik 6Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Załącznik 7_2314 Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Załącznik 21bWniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu egzaminacyjnej

Załącznik 21dZgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia

Załącznik 22aZastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu

Załącznik 22cZgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu

Załącznik 25aWniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Załącznik 25bWniosek o weryfikację sumy punktów

Załącznik 25cOdwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Załącznik 26Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

Załącznik 27Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca