Regulamin

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią

na rok szkolny 2024/2025

 

 1. Proces rekrutacji do szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią w roku szkolnym 2024/2025 przeprowadzi nabór do następujących klas:

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

 • Klasa matematyczno – informatyczna
 • Klasa biologiczno – chemiczna
 • Klasa humanistyczna
 • Klasa angielsko – geograficzna

Języki obce nauczane będą w grupach dostosowanych do poziomu zaawansowania uczniów.

 1. Szczegółowe zasady naboru i system przeliczania punktów określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

4.I. W pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są:

a) laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z: przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.), Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024.

b) kandydaci z największą ilością punktów.

II. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminy i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym znajdują się odpowiednio w:

III. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów możliwych do uzyskania.

 1. W przypadku, gdy kandydaci w wyniku postępowania rekrutacyjnego, uzyskają identyczną ilość punktów oraz spełniają ex aequo wszystkie kryteria, decydujący będzie wynik kandydata uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z matematyki, języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.
 1. Obowiązujące terminy: 
 • kandydat wskazuje w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność w formie listy preferencji,
 • każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów w I etapie rekrutacji lub w etapach następnych,
 • od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 – składanie wniosków,
 • od 25 czerwca  do 9 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • do 15 lipca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych dokumentów,
 • 16 lipca 2024 r. o godz. 12:00  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • do 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do szkoły ( dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego),
 • 22 lipca 2024 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.