Stypendia

Stypendia dla uczniów

Uczniowie ubiegający się o stypendia uzyskają u pedagoga szkolnego szczegółowe informacje o terminach składania wniosków, kryteriach, jakie musi spełnić kandydat, oraz pomoc w przygotowaniu wymaganej dokumentacji.

Stypendium „Prymus Pomorza i Kujaw”

Warunki, które uczeń musi spełniać łącznie aby ubiegać się o stypendium:

  • uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych tytuł finalisty lub laureata konkursu lub olimpiady z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych i przedsiębiorczości;
  • w danym  roku szkolnym uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie województwa kujawsko pomorskiego z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
  • jest mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego;
  • uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym minimum jedną najwyższą ocenę klasyfikacyjną z przynajmniej jednego spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości (przez najwyższą ocenę klasyfikacyjną rozumie się zarówno ocenę „celującą” jak i ocenę „bardzo dobrą”).

W kryteriach przyznawania  stypendium  nie ma warunku dochodowego.

 Nabór wniosków stypendialnych trwa do 30 września.

Szczegółowe informacje, formularze oraz elektroniczny generator wniosków o stypendium, znajdują się na stronie internetowej projektu: prymus.kujawsko-pomorskie.pl

Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Stypendium ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki   w nauce ( minimum 4,5), bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych. Preferencje w otrzymaniu stypendium mają uczniowie pochodzący z terenów wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatów.

Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyznaje stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników, zamieszkałych i uczących się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Z terenu powiatu można przedstawić Zarządowi Województwa maksymalnie do 5 wniosków o przyznanie stypendium.

Termin składania wniosku – wrzesień

Stypendium „Młody Talent Krajny i Pałuk”

Celem programu jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie powiatu nakielskiego. Pomoc udzielana jest w oparciu o środki Funduszu Stypendialnego „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk”  w formie świadczeń pieniężnych (stypendiów) zgodnie z kryteriami określonymi poniżej:

1.      wyniki w nauce (średnia ocen w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium co najmniej 4,0);

2.      sytuacja majątkowa (dochód brutto na członka rodziny – średnia za poprzedni rok);

3.      szczególne udokumentowane osiągnięcia kandydata (np. laureat konkursu lub olimpiady, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, lub zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności i/ lub organizacji.

Termin składania wniosku – październik

Szczegółowe informacje na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl/

Stypendium Starosty Nakielskiego

Stypendium jest przyznawane wybitnie uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat nakielski. 

O stypendium może ubiegać się uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty, lub był uczestnikiem na szczeblu krajowym III stopnia olimpiad przedmiotowych, olimpiad tematycznych (zawodowych), olimpiad interdyscyplinarnych, olimpiad z przedmiotów dodatkowych oraz turniejów zawodowych określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Termin składania wniosku- czerwiec

Szczegóły na stronie: http://powiat-nakielski.pl

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Termin składania wniosku – czerwiec

Szczegóły na stronie: https://men.gov.pl/

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał wybitne osiągnięcia, w szczególności:

  • tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej),
  • uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  • uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Termin składania wniosku – czerwiec

Szczegóły na stronie: https://men.gov.pl/

Stypendium – Program Pomocy Wybitnie Zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Fundusz po­maga w roz­woju uczniom o wy­bit­nych uzdol­nie­niach po­znaw­czych, tech­nicz­nych, pla­stycz­nych, ba­le­to­wych i mu­zycz­nych, or­ga­ni­zu­jąc sy­tu­acje sprzy­ja­jące roz­wo­jowi uzdolnień spe­cjal­nych i roz­wo­jowi ogólnemu.

Stypendia Funduszu – Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym są przy­zna­wane uczniom, którzy mają zna­czące osią­gnię­cia i chcą pra­co­wać nad swoim roz­wo­jem. Fundusz za­pew­nia stypendystom bez­płatny udział w za­ję­ciach pro­wa­dzo­nych przez pra­cow­ni­ków wyż­szych uczelni i in­sty­tu­tów Polskiej Akademii Nauk, ta­kich jak: obozy na­ukowe, warsz­taty ba­daw­cze, se­mi­na­ria, or­ga­ni­zuje warsz­taty mu­zyczne i pla­styczne, kon­certy i wy­stawy.

Fundusz nie udziela po­mocy finansowej o cha­rak­te­rze so­cjal­nym.

Termin składania wniosków – maj

Szczegóły na stro­nie www.fundusz.org

Stypendium Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” realizuje program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości.

 Pomoc stypendialna skierowana jest do osób, które:

– uzyskały średnią ocen 4,5 w szkole ponadgimnazjalnej;

– pochodzą ze wsi lub małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców;

– posiadają dochód brutto na jednego członka rodziny niższy niż 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium;

– posiadają dodatkowe osiągnięcia w nauce, wolontariacie, sporcie itd.;

– uzyskały pozytywną opinię katechety, wychowawcy oraz proboszcza.

Wnioski przyj­mo­wane przez cały rok, ale roz­pa­try­wane dwa razy w roku (w pierw­szym i dru­gim se­me­strze nauki).

Wnioski składa się u księ­dza ko­or­dy­na­tora w swo­jej die­ce­zji. Informacje: www.dzielo.pl