Klasa prawnicza

KLASA AKADEMICKA – PRAWNICZA

OGÓLNY OPIS

Klasa prawnicza to oferta dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi, ponieważ taki charakter będzie miał w/w profil, nastawiony na edukację polonistyczną, historyczną i prawniczą.

NAUCZANE JĘZYKI

Język angielski: klasa I –  3 godziny , klasa II –  5 godziny ,  klasa III  – 4 godziny

Język niemiecki: klasa I- 3 godziny , klasa II – 3 godziny , klasa III – 3  godziny

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Język polski – klasa I –  5 godzin , klasa II –  8 godzin ,  klasa III  – 8 godzin

Język angielski – klasa I –  3 godziny , klasa II –  5 godziny ,  klasa III  – 4 godziny

Jeden przedmiot do wyboru po klasie I spośród : biologii, chemii, geografii, historii, fizyki, informatyki, WOS-u – klasa II – 4 godziny, klasa III – 4 godziny

PRZEDMIOT ROZSZERZONY DO WYBORU PO PIERWSZEJ KLASIE

Uczeń pod koniec klasy pierwszej dokona wyboru dodatkowego przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym z następującej listy: biologia, chemia, geografia, historia, fizyka.

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, będzie realizował przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo – klasa II – 2 godziny, klasa III – 2 godziny.

Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym przedmiotu geografia, biologia, chemia lub fizyka, będzie realizował przedmiot uzupełniający przyroda – klasa II – 2 godziny, klasa III – 2 godziny.

Wiedza prawna

Uczeń pozna mechanizmy funkcjonowania prawa, obowiązujące akty prawne, organy wymiaru sprawiedliwości, zasady obsługi i opieki prawnej. Przewidywana jest współpraca z Sądem Rejonowym, Powiatową Komendą Policji, Urzędem Miasta i Gminy, Starostwem Powiatowym, Instytutem Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy – na podstawie umowy partnerskiej zostaną zorganizowane wykłady tematyczne z zakresu prawa i administracji dla uczniów).

Edukacja klasyczna

Celem nauczania edukacji klasycznej jest zapoznanie uczniów z zagadnieniami kultury starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu z zakresu: literatury, sztuki, filozofii, prawa, medycyny oraz poznanie podstaw języka łacińskiego.

CO PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY

Możliwości przyszłego kształcenia:

filologia polska,

filologia klasyczna,

historia sztuki i ochrona dóbr kultury,

dziennikarstwo i public relations,

kulturoznawstwo,

filmoznawstwo,

teatrologia,

prawo,

historia,

politologia,

stosunki międzynarodowe,

psychologia,

socjologia.

UWAGA!

W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony, lub zostanie połączony z innym.