Płatne staże zawodowe w ramach projektu „MOJE LICEUM II”

Od 8 do 15 kwietnia 2024 roku będziemy prowadzić nabór do projektu „MOJE LICEUM II” na płatne staże zawodowe. W ramach projektu jeden uczeń może wziąć udział tylko jeden raz w stażu zawodowym.

Zasady odbywania staży zawodowych regulować będzie odrębna umowa zawierana pomiędzy uczniem, pracodawcą a Powiatem Nakielskim, tzw. umowa trójstronna.

Udział w stażu zawodowym mogą wziąć wyłącznie uczniowie, którzy ukończyli 16 rok życia,

Uczniom biorącym udział w projekcie zagwarantowane zostanie przyznane wsparcie w postaci stypendium stażowego w wysokości 2 880,00 zł za 160 godz. stażu zawodowego, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, szkolenie BHP, odzież i drobne materiały zużywalne na staż oraz zwrot kosztów dojazdu. Szczegółowe zasady dotyczące wypłaty stypendium stażowego, zwrotu kosztów dojazdu na staż i zasad organizacji staży zawodowych zostaną określone w umowie trójstronnej zawieranej pomiędzy uczniem, pracodawcą a podmiotem kierującym na staż.

Więcej informacji na stronie: https://powiat-nakielski.pl/artykul/587/14521/wkrotce-ruszy-rekrutacja-uczniow-na-platne-staze

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły.

Należy go wypełnić i dostarczyć bezpośrednio do mnie lub do sekretariatu szkoły.

Koordynator projektu

Beata Jankowska