W „Krzywoustym” rusza projekt „MOJE LICEUM”

Na uczniów naszej szkoły czeka ciekawa oferta projektowa związana z realizacją PROGRAMU MOJE LICEUM. Projekt pt. „Moje liceum”   jest  programem realizowanym przez Powiat Nakielski (lider projektu) w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy. Jest on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem podstawowym projektu jest  stałe dążenie do podnoszenia jakości kształcenia oraz oferty edukacyjnej. W ramach podejmowanych działań:

 • 120 uczniów uzyska wsparcie w formie zajęć dodatkowych i doradztwa zawodowego,
 • 32 nauczycieli uczestniczyć będzie w różnych formach doskonalenia zawodowego
 • Szkoła uzyska doposażenie w sprzęt umożliwiający dalszy rozwój dotychczasowej bazy TIK.

Głównym zadaniem programu jest rozwój kompetencji kluczowych  u uczniów oraz rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Uczestnictwo młodzieży w PROJEKCIE MOJE LICEUM  będzie szansą do samorealizacji, rozwijania własnych pasji i zdobycia nowych doświadczeń.

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„MOJE LICEUM”

w ramach którego można wziąć udział w zajęciach dodatkowych.

PONIŻEJ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, REGULAMIN ORAZ ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN PROJEKTU „MOJE LICEUM”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne

I – Informacje o projekcie

 1. Projekt pt. „Moje liceum” zwany dalej projektem jest realizowany w przez Powiat Nakielski (lider projektu) w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.
 2. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 3. Projekt jest realizowany w okresie od do 01.05.2021 r. do 30.09.2022 r.
 4. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia dwóch liceów ogólnokształcących z powiatu nakielskiego poprzez objęcie 120 uczniów wsparciem w formie zajęć dodatkowych, staży i doradztwa zawodowego
  oraz 32 nauczycieli poprzez szkolenia zawodowe, a także doposażenie szkoły w sprzęt TIK. Program wsparcia ma na celu wzmocnienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
 5. Założenia projektu obejmują wsparcie uczniów i nauczycieli/pracowników pedagogicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nakielski, tj.:
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią,

ul. Gimnazjalna 3,

89-100 Nakło nad Notecią,

tel. 52 385 25 23,

mail: seretariat@krzywousty.edu.pl, www.krzywousty.edu.pl;

 • II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,

ks. Stanisława Staszica 18, 89-100 Nakło nad Notecią,

tel. 52 385 25 86,

mail: sekretariat@staszic.eu, www.staszic.info.

 1. Biuro projektu mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią:

gen. Henryka Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią,

Wydział Rozwoju, p. 34,

tel. 52 386 66 45,

mail: magdalena.stepka@powiat-nakielski.pl, www.powiat-nakielski.pl,

otwarte w godzinach: 7:00 – 15:00;

Biuro partnera projektu mieści się w siedzibie:

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy,

Długa 34, 85-034 Bydgoszcz,

tel. 52 322 90 60,

mail: sekretariat@pte.bydgoszcz.pl, www.pte.bydgoszcz.pl,

otwarte w godzinach: 8:00 – 16:00.

II – Uczestnicy projektu

 1. Projekt adresowany jest do 152 osób, mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym:
 • 120 uczniów i wychowanków w/w szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,
 • 32 nauczycieli/pracowników pedagogicznych szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, zatrudnionych w szkołach objętych projektem.
 1. Udział w projekcie rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do pierwszej formy wsparcia i podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagane jest podpisanie deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Do rozpoczęcia udziału w projekcie przez uczestnika niezbędne jest przekazanie danych osobowych oraz złożenie przez uczestnika oświadczenia o zgodzie na ich przetwarzanie w związku z udziałem w projekcie. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisywane jest przez rodzica lub opiekuna prawnego. Niezłożenie oświadczenia skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie przez danego uczestnika.

III – Rekrutacja do projektu

 1. Rekrutacja uczniów i nauczycieli prowadzona będzie w Nakle nad Notecią w szkołach objętych projektem, odrębnie w każdej ze szkół.
 2. W ramach rekrutacji uczniów zaplanowano:
 • dwa nabory na staże zawodowe, tj. na rok szkolny 2021/2022 w maju 2021 r. i na rok szkolny 2022/2023 w okresie od kwietnia do maja 2022 r.,
 • jeden nabór na pozostałe zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2021/2022 we wrześniu 2021 r.

UWAGA! Uczeń może wziąć udział we wszystkich wskazanych powyżej naborach z zastrzeżeniem, że staż zawodowy można odbyć wyłącznie jeden raz.

 1. W ramach rekrutacji nauczycieli/pracowników pedagogicznych przewidziano jeden nabór na szkolenia zaplanowany na rok szkolny 2021/2022, przeprowadzony w okresie od sierpnia do września 2021 r.
 2. W przypadku braku wpływu wystarczającej liczby zgłoszeń w powyższych naborach zakłada się przeprowadzenie naborów uzupełniających i/lub prowadzenie rekrutacji w trybie ciągłym.
 3. Szczegółowe terminy naborów zostaną każdorazowo ogłoszone min. dwa tygodnie przed rozpoczęciem każdego naboru na tablicach ogłoszeń na terenie szkół objętych projektem oraz na stronach www projektu, organu prowadzącego i szkół objętych projektem.
 4. Zgłoszenia do projektu można będzie dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w formie papierowej w sekretariatach szkół objętych projektem lub w wersji elektronicznej do pobrania ze stron internetowych szkół, tj.: www.krzywousty.edu.pl, staszic.info oraz lidera projektu (Powiat Nakielski), tj.: www.powiat-nakielski.pl.
 5. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w jednej z wybranych form:
 • osobiście w sekretariatach szkół objętych projektem,
 • pocztą tradycyjną na adresy szkół objętych projektem,
 • elektronicznie (podpisany skan) na adresy mailowe szkół objętych projektem.

8. Za ocenę formularzy zgłoszeniowych (formalną i merytoryczną) odpowiadać będą:

 • w grupie uczniów – nauczyciele i/lub pracownicy pedagogiczni zaangażowani w realizację projektu,
 • w grupie nauczycieli/pracowników pedagogicznych – dyrektorzy szkół objętych projektem.

9. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będą dwustopniowe kryteria udziału, określone odrębne dla każdej z grup uczestników:

      A. w grupie uczniów

      a. kryteria formalne:

 • przynależność do grupy docelowej:
  • uczeń szkoły objętej projektem (weryfikacja na postawie zaświadczenia wydanego i podpisanego przez dyrektora szkoły),
  • osoba mieszkająca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub ucząca się na terenie województwa
   kujawsko-pomorskiego (weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego);
 • złożenie poprawnego formularza zgłoszeniowego:
  • na wymaganym wzorze, stanowiący Załączniki nr 1a i 1b niniejszego Regulaminu,
  • wypełnienie wszystkich wymaganych pól,
  • podpisanie dokumentu (w przypadku osób nieletnich wymagany podpis rodzica/opiekuna prawnego),
  • dostarczenie wymaganych załączników (zaświadczenie dyrektora o statusie ucznia, w  przypadku osób niepełnosprawnych: orzeczenie o niepełnosprawności);

              b. kryteria merytoryczne/punktowe (ocena wyłączenie po spełnieniu kryteriów formalnych):

  • 0-5 pkt – opinia nauczyciela w zakresie niezbędności udziału we wsparciu,
  • 2 pkt – uczennice, zgłaszające się na zajęcia matematyczne lub z zakresu TIK,
  • 3 pkt – osoby niepełnosprawne, niezależnie od formy wsparcia, na którą będą aplikować;

    B. w grupie nauczycieli/pracowników pedagogicznych

  a. kryteria formalne:

 • przynależność do grupy docelowej:
  • nauczyciel/pracownik pedagogiczny zatrudniony w szkole objętej projektem (potwierdzone zaświadczeniem o zatrudnieniu wydanym przez dyrektora szkoły),
  • osoba mieszkująca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracująca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego);
 • złożenie poprawnego formularza zgłoszeniowego:
  • na wymaganym wzorze, stanowiącym Załącznik nr 1c do niniejszego Regulaminu,
  • wypełnienie wszystkich wymaganych pól,
  • podpisanie dokumentu,
  • dostarczenie wymaganych załączników.

         b. kryteria merytoryczne/punktowe (ocena wyłączenie po spełnieniu kryteriów formalnych):

  • 0-5 pkt – opinia dyrektora szkoły w zakresie niezbędności udziału we wsparciu.

10. Spełnienie kryteriów udziału w projekcie weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych
w formularzu zgłoszeniowym wraz z załącznikami.

11. Po dokonaniu oceny formularzy zgłoszeniowych, dla każdego z naboru w szkołach objętych projektem zostaną utworzone listy uczestników projektu i listy rezerwowe, odrębnie dla każdej grupy uczestników. Kandydaci z najwyższą liczbą punktów zostaną wpisani na listę uczestników projektu, a osoby z kolejną liczną punktów zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku naboru na zajęcia dodatkowe ranking uczestników prowadzony będzie osobno dla każdej formy wsparcia, z uwzględnieniem podziału na przedmioty wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

12. W sytuacji uzyskania równej liczby punktów o udziale w projekcie decydować będzie: w grupie uczniów –  opinia nauczyciela, a w grupie nauczycieli – decyzja dyrektora szkoły.

13. Osoby z list rezerwowych będą mogły zostać zakwalifikowane do projektu w przypadku zwolnienia się miejsca. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmie kadra projektu.

14. Osoba zgłaszająca się do projektu ponosi odpowiedzialność karną za składanie niezgodnych z prawdą oświadczeń zbieranych na potrzeby rekrutacji i potwierdzenia kryteriów udziału w projekcie. W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą realizatorowi projektu przysługuje od uczestnika projektu roszczenie w drodze powództwa cywilnego lub karnego oraz zwrot poniesionych kosztów w przypadku rozpoczęcia udziału w projekcie.

IV – Rodzaj wsparcia i założenia organizacyjne

 1. Zaplanowano wsparcie odrębnie dla każdej ze szkół objętych projektem na podstawie wcześniej przeprowadzonych diagnoz.
 2. Rodzaje wsparcia dla uczniów wraz z wymiarem godzinowym wskazano w tabelach poniżej w podziale na szkoły objęte projektem:
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią
Nazwa zadania Rodzaj wsparcia Przedmiot Forma zajęć Liczba miejsc i utworzonych grup Liczba godzin
Zadanie 1

Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów (…)

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze TIK Grupowa

(5 os./grupa)

5 (1 grupa x 5 os.) 30 godz./grupa
Matematyka 10 (2 grupy x 5 os.)
Chemia 5 (1 grupa x 5 os.)
Geografia 5 (1 grupa x 5 os.)
Zajęcia dla uczniów zdolnych TIK 5 (1 grupa x 5 os.)
Matematyka 5 (1 grupa x 5 os.)
Geografia 5 (1 grupa x 5 os.)
Język angielski 5 (1 grupa x 5 os.)
Język niemiecki 5 (1 grupa x 5 os.)
Zadanie 2

Doradztwo zawodowe dla uczniów

Doradztwo zawodowe Indywidualna 24 około 2 godz./osoba
Warsztaty

(8 os./grupa)

16 (2 grupy x 8 os.) 24 godz./grupa
Zadanie 3

Staże zawodowe dla uczniów

Staże zawodowe Indywidualna 40 150 godz./osoba

 

 1. Założenia organizacyjne wsparcia dla uczniów:
 • jeden uczeń może skorzystać tylko z jednego rodzaju zajęć dodatkowych w ramach zadania 1 (zajęcia wyrównawcze lub dla uczniów zdolnych)  oraz z  doradztwa zawodowego (zadanie 2),
 • w ramach projektu jeden uczeń może wziąć udział tylko jeden raz w stażu zawodowym (zadanie 3),
 • udział w warsztatach z doradztwa zawodowego jest jednoznaczny z udziałem w doradztwie indywidualnym. Po skompletowaniu grup warsztatowych, przewiduje się możliwość udziału uczniów wyłącznie w indywidualnym doradztwie zawodowym,
 • zasady odbywania staży zawodowych regulować będzie odrębna umowa zawierana pomiędzy uczniem, pracodawcą a liderem projektu, tzw. umowa trójstronna,
 • uczniom biorącym udział w projekcie zagwarantowane zostanie w zależności od wybranej formy wsparcia:
  • w przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, dla uczniów zdolnych oraz w ramach doradztwa zawodowego: pomoce dydaktyczne m.in. materiały opracowane przez nauczycieli, prezentacje, skrypty, narzędzia TIK dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych;
  • w przypadku staży zawodowych: stypendium stażowe w wysokości 1750,00 zł za 150 godz. stażu zawodowego, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, szkolenie BHP, materiały zużywalne na staż oraz zwrot kosztów dojazdu. Szczegółowe zasady dotyczące wpłaty stypendium stażowego, zwrotu kosztów dojazdu na staż i zasad organizacji staży zawodowych zostaną określone w umowie trójstronnej zawieranej pomiędzy uczniem, pracodawcą a podmiotem kierującym na staż.
 1. Wsparcie dla nauczycieli/pracowników pedagogicznych zakłada tożsame formy wsparcia dla obu szkół objętych projektem, zgodnie z poniższą tabelą:
Nazwa zadania Rodzaj wsparcia Forma zajęć Liczba miejsc i utworzonych grup Liczba godzina
Zadanie 1

Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych (…) nauczycieli

Szkolenie „Nowoczesne technologie w nauczaniu stacjonarnym i w formie zdalnej” Grupowa

(8 os./grupa)

8 (2 grupy x 8 os.)

 

20 godz./grupa

 

(5 spotkań

po 4 godz.)

Szkolenie „Metodyka skutecznego kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych u uczniów” 8 (2 grupy x 8 os.) 20 godz./grupa

 

(5 spotkań

po 4 godz.)

 

 1. Założenia organizacyjne wsparcia dla nauczycieli/pracowników pedagogicznych:
 • jeden nauczyciel lub pracownik pedagogiczny może wziąć udział w jednym szkoleniu,
 • nauczycielom i pracownikom pedagogicznym biorącym udział w projekcie zapewnione zostaną: materiały dydaktyczne, w tym niezbędny sprzęt TIK, przerwa kawowa oraz zaświadczenie potwierdzenie nabycie kompetencji przez nauczycieli w  postaci dyplomu/certyfikatu.

V – Obowiązki uczestnika projektu

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
  • stosowania się do zapisów Regulaminu projektu,
  • przestrzegania terminów i harmonogramów wsparcia,
  • poinformowania realizatora projektu o wszelkich zdarzeniach losowych utrudniających udział w projekcie najpóźniej w terminie 2 dni od momentu ich zaistnienia,
  • systematycznego potwierdzania obecności poprzez złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie, tj. listach obecności,
  • udziału w testach wiedzy potwierdzających fakt nabycia kompetencji kluczowych na zakończenie formy wsparcia,
  • czynnego udziału w ewaluacji udzielanego w projekcie wsparcia, tj. badań ankietowych, testów i wywiadów monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu. Informacje zebrane w celach ewaluacyjnych wykorzystywane będą przez realizatora projektu wyłącznie do wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Zarządzającej, tj. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 2. Rozpoczęcie udziału w projekcie oznacza zobowiązanie uczestnika projektu do systematycznego udziału w formach wsparcia.
 3. Brak możliwości udziału w zaplanowanych zajęciach, np. w wyniku choroby należy zgłosić każdorazowo do koordynatora szkolnego, wyznaczonego na potrzeby projektu i odpowiedzialnego za realizację wsparcia w danej szkole.
 4. Dbanie o sprzęt stanowiący doposażenie sal dydaktycznych i pomoce dydaktyczne.

VI – Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
  poprzez złożenie pisemnego oświadczenia uczestnika projektu ze wskazaniem obiektywnych przesłanek uniemożliwiających korzystanie ze wsparcia. W przypadku osób niepełnoletnich na oświadczeniu wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego z zastrzeżeniem, że zasady rezygnacji z udziału w stażu zawodowym określone zostaną odrębnie w umowie trójstronnej.
 2. Oświadczenie uczestnika należy złożyć najpóźniej w terminie 3 dni od przerwania udziału w projekcie.
 3. Rezygnacja z udziału w projekcie każdorazowo jest rozpatrywana przez realizatora projektu i w przypadku braku wskazania obiektywnych powodów przerwania udziału w projekcie może powodować obciążenie uczestnika projektu kosztami organizacji wsparcia udzielonego na rzecz danego uczestnika obejmującego również koszty organizacji wsparcia.
 4. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 5. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez  niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika lub pracownika projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu oraz uczestniczenia w projekcie pod wypływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. W sytuacji skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu w związku z wystąpieniem w sytuacji wskazanych w ustępie 5 niniejszego punktu, uczestnik projektu zobowiązany jest do zwrotu organizatorom projektu pełnych kosztów organizacji wsparcia, w tym kosztów administracyjnych.

VII – Postanowienia końcowe

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez realizatora projektu.
 2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu leży w kompetencji realizatora projektu.
 3. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego dokumentu. Wprowadzenie zmian do Regulaminu wymaga poinformowania uczestników projektu poprzez publikację zmian co najmniej na stronie internetowej realizatora i szkół objętych projektem.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.05.2021 r.

VIII – Załączniki

Załącznik nr 1a – Formularz zgłoszeniowy na staż zawodowy

Załącznik nr 1b – Formularz zgłoszeniowy na zajęcia dodatkowe

Załącznik nr 1c – Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli/pracowników pedagogicznych

Regulamin 10.2.2 MOJE LICEUM